Hil kepilligi

Size kanagatly haryt bermek üçin doly mümkinçiligimiz bar diýip pikir edýäris.Içiňizdäki aladalary ýygnamak we täze uzak möhletli sinergiýa romantik gatnaşyk gurmak isleýärsiňiz.Biziň hemmämiz ep-esli söz berýäris: Csame ajaýyp, has gowy satuw bahasy;takyk satuw bahasy, has gowy hil.

Hil kepilligimiz

Önümçilik prosesine gözegçilik

Öňünden taýýarlamak üçin bölekleri ibermeýäris, ähli amallar gözegçilik bölüminde gözegçilik edilerdi.
7 basgançakly taýýarlyk halkara standartlaryna laýyk gelýär.
Boýagyň gutarmagyny üpjün etmek üçin güýç örtüginden soň ýokary temperaturada bişirmek.

Materialdan gözegçilik

Boltlaryň we nurbatlaryň hemmesi SS materialyndan.
Eldumşak polat ERW gönüburçly turbalar ýa-da galyňlygy 1,2-2.0mm, EUB standartlaryna laýyk gelýär.
Plastiki material diňe ABS.Çydamly we berk.Iň azyndan 10 ýyl ömür.Saýlawlar üçin dürli reňkler.

Barlagdan gözegçilik

Sowuk işlemekden, kislotany ýuwmakdan, poroşok örtmekden we ýygnamakdan soň barlaglar.
Tötänleýin barlagda ýüklemezden ozal soňky gözleg.