Habarlar

 • Keselhananyň mebellerini satyn almak üçin bilelikde ...

  Keselhananyň mebellerini satyn almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!Esasy önümlerimiz hassahananyň düşekleri, hassahananyň düşek stollary, hassahananyň bölek ekranlary, gyssagly trolleýler we beýleki hassahana mebelleri we maýyplar oturgyçlary we pyýada ýörelgeler ýaly bejeriş enjamlaryny öz içine alýar.Keselhananyň düşek esbaplary ...
  Koprak oka
 • nireden satyn almalydygyny bilmek we daş-töweregine mätäç adamlar üçin satyn almak isleýär

  nireden satyn almalydygyny bilmek we t satyn almak ...

  Köp kärhanalar ýa-da şahslar lukmançylyk düşeklerini gözleýärler, nireden satyn almalydygyny bilmek we daş-töweregine mätäç adamlar üçin satyn almak isleýärler, ýöne häzirki wagtda hassahanalaryň köpüsini satyjylardan satyn almak aňsat däl we ýerli bahalar gymmat, şonuň üçin satyn almak köp adam üçin tygşytly däl....
  Koprak oka
 • Keselhana düşekleriniň haýsy wezipeleri bolmaly?

  Keselhana düşekleri haýsy funksiýalary ýerine ýetirmeli ...

  Keselhana düşekleriniň haýsy wezipeleri bolmaly?Her kim hassahananyň düşeklerine düşünýär öýdýärin, ýöne hassahana düşekleriniň aýratyn funksiýalaryny hakykatdanam bilýärsiňizmi?Keselhana düşekleriniň funksiýalary bilen tanyşdyraýyn.Keselhana düşegi şepagat uýalarynyň bir görnüşidir.Gysgaça aýdylanda, garrylar üçin düşek ...
  Koprak oka
 • Hindistan bilen Päkistanyň töwereginde hassahana düşeklerini nädip satyn almaly?

  Hindistanda töweregindäki hassahana düşeklerini nädip satyn almaly we ...

  Hindistan bilen Päkistanyň töwereginde hassahana düşeklerini nädip satyn almaly?Web sahypamyzy saýlap bilersiňiz, dükanymyzy dünýäniň çar künjeginden satyn alyp bilersiňiz, Hytaýda iberýäris, howpsuz, amatly we karz gowy, elbetde Hindistan, Päkistan we beýleki ýurtlardan başga, hassahana düşeklerini we maýyplar üçin oturgyçlary onlaýn satyn alyp bilersiňiz , her ...
  Koprak oka
 • Keselhanada bölüm bölüminiň ekrany nähili?

  Bölüm ekranynyň roly näme ...

  Keselhanada bölüm bölüminiň ekrany nähili?Lukmançylyk ekrany bölüminiň roly: 1. Geýim otagynyň roluny ýerine ýetiriň.Bölüme birnäçe palto we şlýapa asyp, otagyň gapysyna ekrany goýup bilersiňiz, bu diňe ýagyş şlýapalaryny we eşiklerini asmak üçin däl, eýsem ...
  Koprak oka
 • Hindistan hassahana düşeklerini onlaýn satyn alyp bilermi?

  Hindistan hassahana düşeklerini onlaýn satyn alyp bilermi?

  Elbetde, bu internetiň döwri we hemme zady onlaýn zakaz edip bolýar.Uzak sebitlerdäki köp sanly lukmançylyk edaralaryna birnäçe ýa-da hatda bir hassahananyň düşegi gerek bolsa, oflayn zakaz etmek amatly däl, şonuň üçin onlaýn satyn almak üçin öndüriji bilen göni habarlaşyp bilerler.Wagt we effo tygşytlaň ...
  Koprak oka
 • Günorta Afrikada hassahananyň düşegi haýsy funksiýalara mätäç?

  Keselhananyň düşegi haýsy funksiýalara mätäç ...

  Günorta Afrikada hassahananyň düşegi haýsy funksiýalara mätäç?Keselhanada hassahananyň düşegi zerurdyr.Bir palata 2-4 hassahana düşegi bilen enjamlaşdyrylar.Adatça hassahana düşekleri hassalaryň durmuş meselelerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Dininaryönekeý hassahana düşekleri arkany ýokarlandyrmak we r ...
  Koprak oka
 • Näsaglar hassahana ýerleşdirilende näme bilen gyzyklanýar?

  Näsaglar bolanda nämä üns berýärler ...

  Näsaglar hassahana ýerleşdirilende näme bilen gyzyklanýar?Malawide hassalaryň şahsy durmuşy çynlakaý seredilmeli.Ordinaryönekeý otagda 2-4 adam ýerleşip biler, ýöne olara boş ýer bermek üçin düşekleri bölýän ekran gerek.Keselhananyň tutuş ekrany r oýnamaly ...
  Koprak oka
 • Keselhananyň düşegindäki şkaf üçin meşhurlyk derejesi nähili?

  Meşhurlygyň standarty näme ...

  2022-nji ýylyň 26-njy awgusty güneşli Keselhananyň düşegindäki şkaf üçin meşhurlyk derejesi nähili?Ganada onuň işlemegi möhümdir.Edsatan ýerindäki şkaf, adamlaryň gündelik durmuşynda zerur ammar ýerlerini kanagatlandyrmagy başarmalydyr.Sebäbi ýatmak üçin ýatylýan şkaf bar.Aşakdaky düşek şkafymyz ...
  Koprak oka
 • Müşderä haýsy maýyp arabasy gerek?

  Müşderi haýsy maýyplar oturgyjyny edýär ...

  2022-nji ýylyň 25-nji awgusty güneşli Bu gün adaty penşenbe.Ofisde otyryn we köplenç müşderileriň haýsy bejeriş enjamlaryny isleýändigi hakda pikir edýärin.Daşky görnüşi?Funksiýa?Amaly?Her nokadyň ähmiýeti ýok ýaly, ýöne bu üç nokat müşderileriň edýän zatlary ...
  Koprak oka
 • Koreýada meşhur şepagat uýalary, Koreýanyň golaýyndaky hassahanalarda şepagat uýalary

  Koreýada meşhur şepagat uýalary, şepagat uýalary ...

  maşgalalar we garrylar öýleri üçin amatly ital garrylar düşegi, köp wezipeli garrylar düşegi, arkaňy rahatlandyrmak üçin çepe we saga öwrülmek funksiýasyna eýedir, şeýle hem hassahananyň düşeginde, öý hassahanasynyň düşeginde defekasiýa, amatly we ünsli bolup biler. öý üçin hassahana düşegi , hassin hos ...
  Koprak oka
 • Hindistanda lukmançylyk düşegi satyn almak

  Hindistanda lukmançylyk düşegi satyn almak

  Hindi hassahanalarynda lukmançylyk düşeklerini nädip satyn almaly, biz hassahana düşek öndürijisi, Hytaýda hassahana düşek öndürijisi, öz zawodymyz bar, hassahana düşekleri, maýyplar üçin oturgyçlar, infuziýa polýuslary, garrylar krowatlary, garrylar öýi düşekleri bar El bilen düşekler we elektrik düşekleri, dürli görnüşli hassahana düşekleri ...
  Koprak oka
 • Nearanynda lukmançylyk düşegi satyn alýarsyňyzmy?

  Nearanynda lukmançylyk düşegi satyn alýarsyňyzmy?

  Nearanynda lukmançylyk düşegi satyn alýarsyňyzmy?Lukmançylyk düşegini nädip satyn almaly, lukmançylyk düşegini satyn almak üçin köp wariant bar?Locallyerli ýa-da dükanda satyn alyp bilersiňiz.Diňe hassahananyň düşegini we şuňa meňzeş açar sözleri gözlemeli we dürli lukmançylyk düşeklerini tapyp bilersiňiz.Elbetde, bu ýerli medi satyn almagyň usuly ...
  Koprak oka
 • ICU düşegi näme, ICU garrylar düşeginiň aýratynlyklary näme we olar adaty şepagat uýalaryndan tapawutlanýarmy?

  ICU düşegi näme, karakt näme ...

  ICU ýatagy, köplenç ICU garrylar ýatagy diýlip atlandyrylýar, (ICU intensiw terapiýa bölüminiň gysgaldylyşy) reanimasiýa bölüminde ulanylýan garrylar ýatagydyr.Güýçli lukmançylyk kömegi häzirki zaman lukmançylyk we şepagat uýalarynyň tehnologiýasyny medikanyň ösüşi bilen birleşdirýän lukmançylyk guramalaryny dolandyrmagyň bir görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Keselhanalarda köplenç ulanylýan trolleýler haýsylar?

  Ho-da köplenç ulanylýan trolleýler haýsylar ...

  Keselhanalarda köplenç ulanylýan trolleýler haýsylar?Umuman aýdanyňda, lukmançylyk arabalary gyssagly arabalara, bejeriş arabalaryna, infuziýa arabalaryna, derman iberiş arabalaryna, anestezi arabalaryna we ş.m. bölünýär.Häzirki wagtda esasan hemmeler üçin lukmançylyk infuziýa trolleýini meşhur edýärin.Lukmançylyk infuziýa trolle ...
  Koprak oka
 • Pyýada nähili ulanylýar

  Pyýada nähili ulanylýar

  1. Pyýada ýörelgesini her gezek ulanmazdan ozal, pyýada ýörelgesiniň durnuklydygyny ýa-da rezin torbalaryň we nurbatlaryň zaýalanandygyny ýa-da gowşandygyny, gezelençiň howpsuzlygyny üpjün etmek we durnuksyz ýöremek sebäpli ýykylmagynyň öňüni alyň.2. sliperiň süýşmeginiň ýa-da ýykylmagynyň öňüni almak üçin gury we geçelgesini päsgelçiliksiz saklaň....
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12