Hyzmatymyz

Hyzmatymyz - ähli jikme-jikliklere we sizi gyzyklandyrýan zatlara üns berýäris.

Hünär satuwy

Bize iberilen her bir soraga ýokary baha berýäris, çalt bäsdeşlik teklibini üpjün edýäris.
Tender tekliplerini almak üçin müşderi bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Necessaryhli zerur resminamalary beriň.
Biz inerener toparynyň ähli tehniki goldawy bilen satuw toparydyrys.

Wagtlaýyn gowşuryş wagty

Sargydyňyzy berk önümçilik meýilnamasyna goýýarys, wagtynda tabşyrmagyň wagtyny üpjün edýäris.
Sargydyňyz dolmazdan ozal önümçilik / gözleg hasabaty.
Sargyt iberilen badyna size bildiriş / ätiýaçlandyryş.

Satuw hyzmatyndan soň

Harytlary alanymyzdan soň iýmitiňize hormat goýýarys.
Harytlar gelenden soň 12-24 aý kepillik berýäris.
Ömürboýy ulanylýan ähli ätiýaçlyk şaýlaryny wada berýäris.
Şikaýatyňyzy 48 sagadyň dowamynda ulaldýarys.