Senagat dinamikasy

 • Tigirli oturgyç öndürijileri maýyplar oturgyjyny nädip saýlamalydygyny aýdýarlar

  Tigirli oturgyç öndürijileri nädip saýlamalydygyny aýdýarlar ...

  Tigirli oturgyç öndürijileri maýyplar oturgyjyny nädip saýlamalydygyny aýdýarlar Ilki bilen, maýyplar oturgyjynyň hili, maýyplar oturgyjynyň önümçiligine giriş talaplary birneme pes, önümçiligiň köp bölegi esasan daşary söwda eksportyna esaslanýar we gözleg we ösüş kapabiliti ýetmezçiligi bar ...
  Koprak oka
 • Çaga düşeginiň hilini ölçemek üçin standart näme?

  Kwalini ölçemek üçin standart näme ...

  1. Näçe material ulanylýar Çagamyz düşegi köp materialdan, berk we reňkli.2. Ussatlygyň nepisligi Biziň öndürýän çaga düşegimizde hiç hili boşluk ýok we berk berkitme tehnologiýasyny ulanýar.Zawodymyz size ýokary hilli önümler getirer.ygtybarly.#babycot #qual ...
  Koprak oka
 • garrylar öýüniň düşek seriýasy

  garrylar öýüniň düşek seriýasy

  garrylar öýüniň düşek seriýalary biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!
  Koprak oka
 • Köpugurly el bilen göçme maýyplar üçin oturgyç

  Köp funksiýaly el bilen göçme w ...

  1.Gaplanan maýyplar oturgyjy ýer tutmaýar we göçme 2 poslamaýan polatdan ýasalan pedallar, gubka şin goragçylary, ýakyn we ygtybarly 3. Oturgyç ýassyklary we ýassyklar sizi has amatly edýär 4. Maýyplar oturgyjynyň arkasy sazlamany goldaýar, tekiz ýatyp we has köp dynç alýar rahat 5. Rezin goltuk bilen ...
  Koprak oka
 • Öý lukmançylyk şepagat uýalarynyň haýsy wezipeleri bar?

  Öý lukmançylyk nu haýsy funksiýalary ýerine ýetirýär ...

  . düşekde käbir göçme lukmançylyk enjamlarynyň düýbi; bu i ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk düşegini nädip gurmaly?

  Lukmançylyk düşegini nädip gurmaly?

  Lukmançylyk düşekleri diňe hassahanalarda ulanylmaýar.Näsaglary bolan käbir maşgalalarda hassalaryň rahatlygy üçin lukmançylyk düşekleri satyn alynýar.Lukmançylyk düşekleri hassalar üçin ýörite taýýarlanýar.Öýdäki düşekler bilen deňeşdirilende, lukmançylyk düşekleri ulanmak has amatly., onsoň lukmançylyk düşegini nädip dogry gurmaly ...
  Koprak oka
 • Tirsek taýagy

  Tirsek taýagy

  Biziň taýaklarymyz poslamaýan polatdan we alýumin erginlerinden öz islegiňiz boýunça elýeterlidir.Onuň beýikligini ulanyjynyň golunyň ýagdaýyna görä sazlap bileris.Aýaklarynda bir hatar deşik bar, aşagynda galdyrylan yza çekilýän taýak bar.Boýy sazlanda, ...
  Koprak oka
 • Täze önümler üçin maslahat berilýän üç funksiýaly el lukmançylyk düşeginiň artykmaçlyklary näme?

  Üç funksiýanyň artykmaçlyklary näme ...

  Lukmançylyk düşek satuwy top3, ýokary hilli gollanma üç funksiýaly lukmançylyk düşegi, yzyna götermek, egrilen aýaklary we götermek funksiýalary bilen, düşegiň üstü möhürleme tehnologiýasyny ulanýar, owadan we çydamly, ABS bukulýan tutawaç has berk we amatly, bahasy gowy, hoş geldiňiz c ...
  Koprak oka
 • Ine, onlarça ýurtda iň köp satylan lukmançylyk düşeklerini saýladyk.Salgylanmak üçin.

  Ine, iň gowy saýlanlarymyz ...

  Koprak oka
 • Grace Medical

  Grace Medical

  Grace Medical, ýokary derejeli hassahanalaryň düşeklerini öwrenmäge bagyşlanan öndüriji.Birinji derejeli önümleri, birinji derejeli hili we birinji derejeli hyzmaty üpjün etmegi talap edýäris, bu uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň berk binýadydyr öýdýäris. Önümlerimizi satyn alsaňyz, size bir ýyl kepillik berip bileris ...
  Koprak oka
 • Maýyplar üçin oturgyç satyn alanyňyzda haýsy faktorlary göz öňünde tutmaly?

  B ... haýsy faktorlary göz öňünde tutmaly ...

  Maýyplar oturgyjynyň hili, maýyplar oturgyjyny öndürmek üçin giriş talaplary birneme pes, önümçiligiň köp bölegi esasan daşary ýurtdan getirilýär we hatda önümçilik kwalifikasiýasy bolmadyk maýyplar üçin oturgyç öndürijiler hem görelde alyp bilerler.Maýyp arabanyň hili sebäpli hiç hili tötänlik ýok, b ...
  Koprak oka
 • krank hassahanasynyň düşek öndürijisi

  krank hassahanasynyň düşek öndürijisi

  Köpugurly lukmançylyk düşeginiň artykmaçlygy, köp funksiýalara eýe bolup, az ýer tutýar.Adaty lukmançylyk düşekleri diňe adamlary ýerleşdirip biler.Beýleki funksiýalar zerur bolsa, el bilen edilmeli ýa-da şu wagt ýagly boljak beýleki kömekçi enjamlar gerek ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda in vitro anyklaýyş pudagynyň bazaryň ýagdaýyny we ösüş perspektiwalaryny seljermek

  Bazaryň ýagdaýyny seljermek we ösdürmek ...

  In vitro diagnozy (IVD) lukmançylyk enjamlary pudagynyň takmynan 11% -ini emele getirýär we pudagyň ösüş depgini 18% töweregi bolan lukmançylyk enjamlarynyň möhüm bölegidir.Countryurdumda biotehnologiýa we optoelektronika ýaly tehnologiýalaryň çalt ösmegi, vit innowasiýasy ...
  Koprak oka
 • Müşderilere hünär nukdaýnazaryndan kolýaskany saýlamaga nädip kömek edip bolar

  Müşderilere maýyp arabasyny saýlamaga nädip kömek etmeli ...

  Tigirli oturgyçlary gurluşy we işleýşi taýdan dört kategoriýa bölmek bolar: birinji, ýumşak oturgyç ýassyklary;ikinji, gaty oturgyçlar;üçünji, beýik arka maýyplar;dördünjiden, käbir aýratyn funksiýalary bolan maýyplar üçin oturgyçlar, meselem: tualet, düşek we ş.m. ulanylyp bilner.Üçünji funksiýa bar ...
  Koprak oka
 • Şepagat uýasy nähili ulanylýar?Ol ýerde nähili görnüşler bar?Haýsy aýratynlyklar?

  Şepagat uýasy nähili ulanylýar?Haýsy görnüşler ...

  Adatça, bazardaky umumy şepagat uýalary iki görnüşe bölünýär: lukmançylyk we öý hojalygy.Lukmançylyk şepagat uýalary lukmançylyk edaralary, öýdäki garrylar düşekleri öýler tarapyndan ulanylýar.Häzirki wagtda tehnologiýa günsaýyn ösýär we garrylar düşekleri hem barha köpelýär ...
  Koprak oka
 • Şepagat uýalary öý we hassahanada ulanmak, öýde garrylar düşegini nädip saýlamaly

  Şepagat uýalary öý we h ...

  Umumy garrylar garranda ýykylmaga ýykgyn edýärler, bu bolsa çanaklygyň döwülmegine getirýär.Garrylar ýarym aý keselhanada boldular we tas sagaldylar.Özlerini ösdürip ýetişdirmek üçin öýlerine gitmeli.Garrylaryň sagalmagy birneme haýal.Şepagat uýasyny satyn almak zerur ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3