Kompaniýa habarlary

 • Tigirli oturgyç öndürijileri maýyplar oturgyjyny nädip saýlamalydygyny aýdýarlar

  Tigirli oturgyç öndürijileri nädip saýlamalydygyny aýdýarlar ...

  Tigirli oturgyç öndürijileri maýyplar oturgyjyny nädip saýlamalydygyny aýdýarlar Ilki bilen, maýyplar oturgyjynyň hili, maýyplar oturgyjynyň önümçiligine giriş talaplary birneme pes, önümçiligiň köp bölegi esasan daşary söwda eksportyna esaslanýar we gözleg we ösüş kapabiliti ýetmezçiligi bar ...
  Koprak oka
 • Çaga düşeginiň hilini ölçemek üçin standart näme?

  Kwalini ölçemek üçin standart näme ...

  1. Näçe material ulanylýar Çagamyz düşegi köp materialdan, berk we reňkli.2. Ussatlygyň nepisligi Biziň öndürýän çaga düşegimizde hiç hili boşluk ýok we berk berkitme tehnologiýasyny ulanýar.Zawodymyz size ýokary hilli önümler getirer.ygtybarly.#babycot #qual ...
  Koprak oka
 • meşhur hassahana ICU düşegi

  meşhur hassahana ICU düşegi

  Bu önümlerimiziň arasynda meşhur hassahana ICU düşegi we umumy funksiýalary birneme doly.Keselhanalarda ulanylyş zerurlyklarynyň köpüsini kanagatlandyryp biler.Satyn almak isleýän bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!#hotsale #hospitalbed #ICUbed # funksiýa # hassahana
  Koprak oka
 • Hospitalokary hilli hassahananyň nauşnikini nädip öndürmeli?

  Hospitalokary hilli hassahananyň ýolbaşçysyny nädip öndürmeli ...

  Nauşnik hassahananyň düşek esbaplary we hassahananyň düşeginiň möhüm bölegi.Nauşnik önümçiliginde, material saýlamakdan gaýtadan işlemek ammaryna çenli her ädimimizi berk gözegçilikde saklarys.Ilki bilen hil biziň maksadymyz.Ammarda ýokary talaplarymyz bar.Şahadatnama bolmaly ...
  Koprak oka
 • Lýuks elektro-gidrawlik iş stoly (ultra pes)

  Lýuks elektro-gidrawliki iş stoly ...

  Aýratynlyklary: Önümiň hili ygtybarly, belli we ulanyjylar tarapyndan tanalýar: Bu önüm GB / T19001-2016 idt ISO 9001: 2015 hil ulgamynyň kepilnamasyndan geçdi;YY / T0287-2017 idt ISO 13485: 2016 hil ulgamynyň kepilnamasy;
  Koprak oka
 • Funksiýa bilen elektrik düşek

  Funksiýa bilen elektrik düşek

  Funksiýaly elektrik düşek, bu islegiňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!
  Koprak oka
 • Keselhananyň operasiýa otaglarynda ulanylýan düşek

  Keselhananyň operasiýa otaglarynda ulanylýan düşek

  Bu önüm hassahananyň operasiýa otaglarynda kelle, boýun, torak, garyn, perine we el-aýak operasiýalary, akuşerçilik we ginekologiýa, oftalmologiýa, ENT, ortopediýa we beýleki amallar üçin ulanylýar.Giňişleýin köp funksiýaly, amatly ulanmak we arzan bahadan artykmaçlyklary bar.Bu amaly tab ...
  Koprak oka
 • öý elektrik uzakdan dolandyryş şepagat uýasy

  öý elektrik uzakdan dolandyryş şepagat uýasy

  Bu krowat öý elektrik uzakdan dolandyrylýan garrylar üçin düşek.Gorag, umumy howpsuzlygy goramak üçin doly ýapylan üç bölek süýşýän garawul kabul edýär.Bu düşegiň üç wezipesi bar: arka dynç, aýak dynç we arka aýak baglanyşygy.Kaster sessiz aýak tormoz tigirini, aýak ...
  Koprak oka
 • garrylar öýüniň düşek seriýasy

  garrylar öýüniň düşek seriýasy

  garrylar öýüniň düşek seriýalary biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!
  Koprak oka
 • Maýyp arabany nädip saýlamaly?

  Maýyp arabany nädip saýlamaly?

  Tigirli oturgyçlary saýlamak üçin umumy talaplar Tigirli oturgyçlar diňe bir içerde däl, köplenç açyk howada hem ulanylýar.Käbir hassalar üçin maýyplar oturgyjy, öý bilen iş ýeriniň arasynda hereket etmek serişdesine öwrülip biler.Şonuň üçin maýyplar oturgyjynyň saýlanmagy kärhananyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmalydyr ...
  Koprak oka
 • Öndürýän önümlerimiziň kiçijik görnüşiniň göni ýaýlymlary.

  Pr-iň kiçi seçiminiň göni ýaýlymlary ...

  Öndürýän önümlerimiziň kiçijik görnüşiniň göni ýaýlymlary.Gerek bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!
  Koprak oka
 • Krowatda ýatmadyk hassanyň düşek ýaralarynyň öňüni nädip almaly?

  Krowatda ýatýan ýaralaryň öňüni nädip almaly ...

  1. localerli dokumalaryň uzak wagtlap gysylmagyndan gaça duruň.Lyingalan sözleýän ýeriňizi ýygy-ýygydan üýtgediň, köplenç her 2 sagatdan bir gezek öwüriň we zerur bolsa 30 minutda bir gezek öwüriň we düşegiň öwrüm kartasyny dörediň.Dürli ýalan ýerlerde ýumşak ýassyklar, howa ýassyklary we 1 / 2-2 / 3 dolulygyna gazetkalary ulanyň, ...
  Koprak oka
 • Keselhana düşekleriniň önümçiligine nädip berk gözegçilik etmeli?

  Önümlere nädip berk gözegçilik etmeli ...

  Keselhana mebellerini ökde öndüriji hökmünde bir funksiýaly hassahana düşekleriniň öndürilmegine berk gözegçilik edýäris.Kompaniýamyzyň synag ulgamy esasan üç tarapy öz içine alýar: gelýän hil gözegçiligi, prosesiň hiline gözegçilik, hiliň soňky gözegçiligi we çykýan hil gözegçiligi....
  Koprak oka
 • Köpugurly el bilen göçme maýyplar üçin oturgyç

  Köp funksiýaly el bilen göçme w ...

  1.Gaplanan maýyplar oturgyjy ýer tutmaýar we göçme 2 poslamaýan polatdan ýasalan pedallar, gubka şin goragçylary, ýakyn we ygtybarly 3. Oturgyç ýassyklary we ýassyklar sizi has amatly edýär 4. Maýyplar oturgyjynyň arkasy sazlamany goldaýar, tekiz ýatyp we has köp dynç alýar rahat 5. Rezin goltuk bilen ...
  Koprak oka
 • Haýsy düşek garrylara ideg üçin amatly?

  Haýsy düşek garrylar üçin amatly ...

  BU funksiýa bolmaly: 1. bäş sany elektrik şepagat uýasy.2. yza dynç (0-75 °) 3.leg dynç (0-45 °) 4. öňe / yza burç (0-15 °) 5. beýikligi sazlap bolýar (420mm-680mm)
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň taryhy

  Biz Grace lukmançylyk topary.2009-njy ýyldan şu güne çenli 13 ýyl ösüşi başdan geçirdik we hassahananyň mebellerini, garry mebelleri we bejeriş enjamlaryny ajaýyp öndüriji bolduk.Önümleri we gözlegleri we önümleri ösdürmäge üns berýäris.Biz ma ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8