Keselhana düşekleriniň haýsy wezipeleri bolmaly?

Keselhana düşekleriniň haýsy wezipeleri bolmaly?

Her kim hassahananyň düşeklerine düşünýär öýdýärin, ýöne hassahana düşekleriniň aýratyn funksiýalaryny hakykatdanam bilýärsiňizmi?Keselhana düşekleriniň funksiýalary bilen tanyşdyraýyn.
Keselhana düşegi şepagat uýalarynyň bir görnüşidir.Gysgaça aýdylanda, şepagat uýalary şepagat uýalaryna ideg etmäge kömek edip biljek düşekdir we onuň wezipeleri, köplenç ulanylýan düşeklerimizden has kän.

Onuň esasy wezipeleri:

Backtiýaçlyk funksiýa:
Esasy maksat hassanyň arka tarapyny düşekde götermek we arka basyşyny ýeňletmek.Käbir hassahana düşekleri iýmek we okamak ýaly näsaglaryň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin gapdal relslerdäki nahar tagtalary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Egri aýak funksiýasy:
Näsaglara aýaklaryny ýokary galdyrmaga we aýaklaryny aşak düşürmäge, aýaklarda gan aýlanyşyny ösdürmäge we aýaklarda gan damarlarynyň döremegine kömek ediň.Backtiýaçlyk funksiýa bilen bilelikde hassalara ýagdaýlaryny üýtgetmäge, ýalan duruşlaryny sazlamaga we düşekde oňaýly şert döretmäge kömek edip biler.

Dolandyryş funksiýasy:
Näsaglara çepe we saga öwrülmäge, gan aýlanyşygyny ösdürmäge, bedene ýerli basyşy aýyrmaga we ýatýan ýerleriň ösmeginiň öňüni almaga kömek ediň.

Dowam edýän funksiýa:
Käbir hassahana düşeklerinde näsagyň ýumrugynda oturgyç kömekçi deşik bar we arka egrilen aýaklary bilen näsag oturyp, defekasiýa üçin durup biler.

Eplenýän garawul:
Bedatmak we düşmek üçin aňsat bukulýan garawul.

Infuzion stendi:
Näsaglaryň infuziýa bejergisini ýeňilleşdiriň.

Krowatyň kellesi we aýagy:
Näsagyň ýykylmagynyň we ikinji derejeli şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin gorag meýdanyny ulanyň.
Gysgaça aýdylanda, hassahana düşekleri şepagat uýalarynyň işgärleriniň ýüküni we basyşyny ýeňletmek, amatly bejeriş gurşawyny döretmek we hassalaryň durmuşa bolan ynamyny ýokarlandyrmak üçin döredilen şepagat uýalarynyň bir görnüşidir.

04


Iş wagty: Awgust-29-2022