lukmançylyk önümleri enjamlary maýyplar oturgyjy elektrik kuwwatly maýyplar maýyp hereketli skuter

lukmançylyk önümleri enjamlary maýyplar oturgyjy elektrik kuwwatly maýyplar maýyp hereketli skuter

 1. MaterialHrom polat çarçuwasy
 2. AýratynlykBerkidilen goltuk, berk aýak yzy
 3. Bütin uzynlyk127 sm
 4. Bütin ini48 sm
 5. Oturylyş giňligi45 sm
 6. Oturmagyň beýikligi54 sm
 7. Bütin beýiklik97 sm
 8. Yzky beýiklik49 sm
 9. Tigirleröňdäki rolikler 10 dýuým arka tigirler 16 dýuým
 10. Agramy ýükläň100kgs
 11. Bukja90x43x77cm 47kgs

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material Hrom polat çarçuwasy
Aýratynlyk Berkidilen goltuk, berk aýak yzy
Bütin uzynlyk 127 sm
Bütin ini 48 sm
Oturylyş giňligi 45 sm
Oturmagyň beýikligi 54 sm
Bütin beýiklik 97 sm
Yzky beýiklik 49 sm
Tigirler öňdäki rolikler 10 dýuým arka tigirler 16 dýuým
Agramy ýükläň 100kgs
Bukja 90x43x77cm 47kgs

公司 详情 1 公司 详情 2 公司 详情 3 公司 详情 4

Size haýsy goldaw hyzmatlaryny berip bileris:

1 Zawod wideo barlagy
2 Harytlar Wideo barlagy
3 Satuwdan soň kepillik:
One Bir ýyl kepillik
- Bäş ýyllyk hyzmat
Sp ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek
4 Müşderiler üçin broşýura dizaýn
5 Gurnama wideosyny beriň
6 Operasiýa wideosyny beriň
7 Gurnama gollanmasy
8 Etiketkany dizaýn ediň we paketlere goýuň
9 Customörite sargytlary kabul ediň

 

OEM / ODM Esasy tanyşlyklar
Garnituralar çalşylýar Gerek zatlaryňyza görä üýtgeşmeleri kabul ediň, dürli garnituralar üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Ölçegiň üýtgemegi Keselhananyň düşekleriniň uzynlygy zerurlygyňyza görä aňsatlyk bilen üýtgedilip bilner.ABS nauşnik we aýak giňligini üýtgetmek kyn bolany üçin, hassahananyň düşekleriniň giňligini üýtgetmek kyn.Agaç görnüşli tagtany we aýak tagtasyny saýlasaňyz, hassahananyň düşekleriniň giňligini üýtgetmek aňsat.
Logotip Siziň logotipiňizi gaplaýyş karton gutusyna we hassahananyň düşeklerine goýup bolýar.Salgylanmalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Krowatyň reňkiniň üýtgemegi Bedorgan düşeginiň reňkini islegiňize görä üýtgedip bolýar.Emma MOQ zerur.
Gaplamak gutusy Keselhananyň düşeklerini gaplamak üçin 5 gatly we 7 gatly kartonlary ulanýarys.Umumy önümler üçin ýeterlik derejede güýçlidir.Specialörite talaplar, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Sorag-jogap:S: Siz zawodmy?
J: Hawa, biz hassahana düşekleriniň hünärmen öndürijisi we dizaýnerilukmançylyk önümleri.Öz gözleg we gözleg toparymyz bar, ilkinji zawodymyzy 2009-njy ýylda döretdik, 12 ýyllyk ösüşden soň täze döwrebap zawod gurduk, Russiýada we Koreýada daşary ýurt ammarymyzy gurýarys.

Q: Hilini nädip kepillendirýärsiňiz??
J: Önümleriň hilini üpjün etmek üçin zawodymyzda doly hil gözegçilik ulgamy bar we ISO13485:
1.IQC: (Gelýän hil gözegçiligi) materiallar hiliň esasyny düzýär.IQC öňdäki hil meselelerine gözegçilik edip biler we üpjün edijilere içerki hil meselelerini gowulaşdyrmaga kömek edip biler.Çig maly berk gözegçilik etmek zyýanyň derejesini peseldip biler.
2.PQC: (Amallaryň hiline gözegçilik) PQC bellenen gözden geçirilişe ýa-da kabul ediş barlagyna degişlidir.Semiarym taýýar önümleriň hiliniň üýtgemegine gözegçilik edýär we önümleriň hilini wagtynda ýokarlandyrýar.PQC önümçiligiň hiliniň iň güýçli kepilligi.
3.FQC: (Iň soňky hil gözegçiligi) Önüm gutarmanka synagdan geçirilmeli.Bu baglanyşyk önümiň gaplamaga ýa-da ammarlara girenden soň hünärli bolmagyny üpjün edýär.
4.OQC: (çykýan hil gözegçiligi) bu hem iberilmezden öňki gözleg ulgamymyz.Tt önümlerimiziň zawoddan çykmazyndan ozal iň soňky hil barlagy.Esasan önümiň mukdaryny, işleýşini, gaplaýyş sanawyny we belligi we ş.m. barlaň we tassyklaň, buýruga laýyk gelmegini üpjün ediň we müşderileriň bazary gazanmagyna esas dörediň.

Q: Customörite önümleri kabul edýärsiňizmi? ?
J: Gözleg we gözleg toparymyz täze stilleri hödürlemegi dowam etdirer, bu stiller her gezek sergide müşderiler üçin iň özüne çekiji.Mundan başga-da, gözleg we barlag topary müşderilerden ýöriteleşdirilen stilleri alanda jikme-jik dizaýn çyzgylaryny çyzyp biler, nusga öndürmek üçin önümçilik bilen hyzmatdaşlyk edip biler we bu işde müşderilere peýdaly we bazar töwekgelçiliklerinden gaça durýan kämilleşdiriş meýilnamalaryny teklip edip biler.Şonuň üçin müşderiler eýýäm biziň bilen habarlaşdylar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklary gazanyldy.

S: Haýsy goşmaça satuw hyzmatlaryny hödürleýärsiňiz?
J: Size zerurlyklaryňyza görä satuw meýilnamalarynyň, satuw afişalarynyň we satuw broşýuralarynyň doly toplumyny hödürleýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.

Q: Kepillik syýasaty näme?satuwdan soňky hyzmat?
J: Biziň kepilligimiz bir ýyl kepillik, bäş ýyl tehniki hyzmat, on ýyllyk ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek.Mundan başga-da, satuwdan soň ulanyşa çenli satuwdan soňky hyzmatyň doly toplumyny hödürleýäris.Önümi satyn alanyňyzda jikme-jik funksiýalary bilen tanyşdyrarys we gowşurylandan soň harytlary öňünden ýygnamak üçin wagt belläp bilersiňiz, iberiş habarnamasyny iberiň;harytlary alanymyzdan soň, bize teklipler berip bilersiňiz, kanagatlanma anketasyny ibereris;mesele bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň