elde standart maýyplar üçin oturgyç

elde standart maýyplar üçin oturgyç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi:Tigirli oturgyç
Material: Alýumin
Önümiň ady: bukulýan gollanmaTigirli oturgyç
Reňk: Gara / Gök
Iň köp ýük: 100kg
Ulanylyşy: Beden saglygy goramak
Aýratynlyk: ýeňil agram
Arza: Reabilitasiýa merkezi / hassahana
Aýakgap: Tersine aýak yzy
Tormoz: el tormozy
微 信 图片 _20200110165316
公司 详情 1 1 公司 详情 3
S: Siz zawodmy?
J: Hawa, hassahananyň mebellerini öndüriji we dizaýner, lukmançylyk önümlerini baglanyşdyrýarys.Öz gözleg we gözleg toparymyz bar, ilkinji zawodymyzy 2009-njy ýylda döretdik, 13 ýyllyk ösüşden soň, täze döwrebap zawod gurduk, Russiýada we Koreýada daşary ýurt ammarymyzy gurýarys.
S: Hiliňi nädip kepillendirýärsiň?
J: Önümleriň hilini üpjün etmek üçin zawodymyzda doly hil gözegçilik ulgamy bar we ISO13485:
1.IQC: (Gelýän hil gözegçiligi)
2.PQC: (Amalyň hiline gözegçilik)
3.FQC: (Hiliň soňky gözegçiligi)
4.OQC: (çykýan hil gözegçiligi)
S: customörite önümleri kabul edýärsiňizmi?
J: Gözleg we gözleg toparymyz täze stilleri hödürlemegi dowam etdirer, bu stiller her gezek sergide müşderiler üçin iň özüne çekiji.Mundan başga-da, gözleg we barlag topary müşderilerden ýöriteleşdirilen stilleri alanda jikme-jik dizaýn çyzgylaryny çekip biler, nusga öndürmek üçin önümçilik bilen hyzmatdaşlyk edip biler we bu işde müşderilere peýdaly we bazar töwekgelçiliklerinden gaça durýan kämilleşdiriş meýilnamalaryny teklip edip biler.
S: Haýsy goşmaça satuw hyzmatlaryny hödürleýärsiňiz?
J: Size zerurlyklaryňyza görä satuw meýilnamalarynyň, satuw afişalarynyň we satuw broşýuralarynyň doly toplumyny hödürleýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.
S: Satuwdan soň kepillik syýasaty näme?
J: Biziň kepilligimiz bir ýyl kepillik, bäş ýyl tehniki hyzmat, on ýyllyk ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek.Mundan başga-da, satuwdan soň ulanyşa çenli satuwdan soňky hyzmatyň doly toplumyny hödürleýäris.mesele bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň