Çyzgy we galyndylar bilen ajaýyp hassahana ABS lukmançylyk infuziýa trolleý arabasy

Çyzgy we galyndylar bilen ajaýyp hassahana ABS lukmançylyk infuziýa trolleý arabasy

1. Ölçeg:

750 * 480 * 930mm

2.Material:

Araba lukmançylyk enjamy ýokary güýçli ABS materialyndan, ýokary derejeli dizaýny bilen örtülen ABS plastmassa ýokarky tagtadan ýasaldy
aç-açan ýumşak plastik aýna.
3. Aýratynlyklary:Dört ABS sütüni bilen.
4. Bäş ABS çyzgysy:
2 sany kiçi, 2 sany orta we 1 sany uly çyzgy, içerki bölüjiler bilen aňsat we erkin tertiplenip bilner
5. Goşundy:

Köp gaply gap, tozan sebedi, iňňe taşlaýjy, peýdaly gap, ammar gutusy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Useörite ulanmak
Keselhana trolleýsi
Umumy ulanyş
Söwda mebelleri
Görnüşi
Keselhananyň mebelleri
Arza
Keselhana, klinika, lukmançylyk ulanylyşy
Dizaýn stili
Döwrebap
Gelip çykan ýeri
Hytaý
Hebei
Model belgisi
ITT750 / ITT850
Haryt ady
Kastorlar
4 Kastor (Tormozly iki kastor)
Materail
ABS we alýumin sütünleri
Özbaşdaklaşdyrma
Ölçegi, dizaýny, reňki, funksiýasy
Çyzgy
1/2/3/5 islege bagly
Spesifikasiýa
kiçi göwrüm750 * 480 * 930 / uly ölçeg850 * 520 * 950mm
Enjamlaşdyrylan
Köp gaply gap, tozan sebedi, iňňe taşlaýjy, peýdaly gap, ammar gutusy

 

 JH-ITT750-01 输液 车主 图 JH-ITT750-02 输液 车主 图 JH-ITT750-03 输液 车主 图 JH-ITT750-04 输液 车主 图公司 详情 1 公司 详情 3 1

S: Siz zawodmy?
J: Hawa, hassahananyň mebellerini öndüriji we dizaýner, lukmançylyk önümlerini baglanyşdyrýarys.Öz gözleg we gözleg toparymyz bar, ilkinji zawodymyzy 2009-njy ýylda döretdik, 13 ýyllyk ösüşden soň, täze döwrebap zawod gurduk, Russiýada we Koreýada daşary ýurt ammarymyzy gurýarys.
S: Hiliňi nädip kepillendirýärsiň?
J: Önümleriň hilini üpjün etmek üçin zawodymyzda doly hil gözegçilik ulgamy bar we ISO13485:
1.IQC: (Gelýän hil gözegçiligi)
2.PQC: (Amalyň hiline gözegçilik)
3.FQC: (Hiliň soňky gözegçiligi)
4.OQC: (çykýan hil gözegçiligi)
S: customörite önümleri kabul edýärsiňizmi?
J: Gözleg we gözleg toparymyz täze stilleri hödürlemegi dowam etdirer, bu stiller her gezek sergide müşderiler üçin iň özüne çekiji.Mundan başga-da, gözleg we barlag topary müşderilerden ýöriteleşdirilen stilleri alanda jikme-jik dizaýn çyzgylaryny çekip biler, nusga öndürmek üçin önümçilik bilen hyzmatdaşlyk edip biler we bu işde müşderilere peýdaly we bazar töwekgelçiliklerinden gaça durýan kämilleşdiriş meýilnamalaryny teklip edip biler.
S: Haýsy goşmaça satuw hyzmatlaryny hödürleýärsiňiz?
J: Size zerurlyklaryňyza görä satuw meýilnamalarynyň, satuw afişalarynyň we satuw broşýuralarynyň doly toplumyny hödürleýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.
S: Satuwdan soň kepillik syýasaty näme?
J: Biziň kepilligimiz bir ýyl kepillik, bäş ýyl tehniki hyzmat, on ýyllyk ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek.Mundan başga-da, satuwdan soň ulanyşa çenli satuwdan soňky hyzmatyň doly toplumyny hödürleýäris.mesele bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň