B14 2 hassahana düşegi

B14 2 hassahana düşegi

Nauşnik / Tagta: Aýrylyp bilinýän ABS kellesi / aýak tagtasy
Goragçylar: Alýumin garyndy garawullary
Krowatyň üstü: 20 * 40mm inedördül turba düşek çarçuwasy
Kranklar Iki poslamaýan polatdan ýasalan gaplar
Kastorlar Tormozly lýuks sessiz rolikler
Yzky göteriş burçy: 0-75 °
Aýak götermek burçy: 0-45 °
Iň köp agram: 250 kg
Doly uzynlygy: 2090mm
Doly giňligi: 960mm
Görnüşler: Düşek, Zeýkeş sumkasy çeňňegi, IV polýus, Tekst,

hajathana deşigi

HS KOD 940290

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Size haýsy goldaw hyzmatlaryny berip bileris:

1 Zawod wideo barlagy
2 Harytlar Wideo barlagy
3 Satuwdan soň kepillik:
One Bir ýyl kepillik
- Bäş ýyllyk hyzmat
Sp ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek
4 Müşderiler üçin broşýura dizaýn
5 Gurnama wideosyny beriň
6 Operasiýa wideosyny beriň
7 Gurnama gollanmasy
8 Etiketkany dizaýn ediň we paketlere goýuň
9 Customörite sargytlary kabul ediň
OEM / ODM Esasy tanyşlyklar
Garnituralar çalşylýar Gerekleriňize görä aksesuarlaryň üýtgemegini kabul ediň, dürli garnituralar üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Ölçegiň üýtgemegi Keselhananyň düşekleriniň uzynlygy zerurlygyňyza görä aňsat üýtgedilip bilner.ABS nauşnik we aýak giňligini üýtgetmek kyn bolany üçin, hassahananyň düşekleriniň giňligini üýtgetmek kyn.Agaç görnüşli tagtany we aýak tagtasyny saýlasaňyz, hassahananyň düşek giňligini üýtgetmek aňsat.
Logotip Siziň logotipiňizi gaplaýyş karton gutusyna we hassahananyň düşeklerine goýup bolýar.Salgylanmalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Krowatyň reňkiniň üýtgemegi Bedorgan düşeginiň reňkini islegiňize görä üýtgedip bolýar.Emma MOQ zerur.
Gaplamak gutusy Keselhana düşeklerini gaplamak üçin 5 gatly we 7 gatly kartonlary ulanýarys.Umumy önümler üçin ýeterlik derejede güýçlidir.Specialörite talaplar, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

B14-01 B14-02 B14-03公司 详情 1 公司 详情 2 公司 详情 3 1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň