Biz hakda

“Hengshui W And B” lukmançylyk gurallary Ltd.

ISO9001 aldyk we önümlerimiziň hemmesi üçin CE tassyklandy.

HENGSHUI W WE B MEDICAL GURNAMALAR CO., LTD, Hytaýyň Hebei welaýatynyň Hengşui şäherinde ýerleşýän öz lukmançylyk enjamlary zawodyna esaslanýar.Şijiazhuang Hebei welaýatynda ýerleşýän HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO., LTD atly şahamça döredýäris.Saglygy goraýyş we ortopediki önümleri, Lumbar goldawy, Bel guşagy, Turmalin magnit termiki sagdyn guşak, Enelik goldaw guşagy, Göwrelilikden soňky garny dikeltmek kemeri, ervatgynyň ýakasy çekilmegi, Lukmançylyk çişiriji howa ýassygy, Lukmançylyk taýaklary we ş.m. öndürýäris we eksport edýäris.Ikinji bölüm lukmançylyk enjamlary we hassahananyň düşegi, düşege garşy düşek we beýleki degişli lukmançylyk enjamlary.

ISO9001 aldyk we önümlerimiziň hemmesi üçin CE tassyklandy.Iň köp satýanlarymyz esasan Europeewropa, Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Öňdebaryjy önümçilik we gözden geçiriş çärelerini we halkara standart hil dolandyryş ulgamlaryny gurduk.Gözleg we gözleg toparymyz her ýyl dürli bazar talaplaryny kanagatlandyrmak we OEM hyzmatynda ökde täze önümleri işjeň ösdürýär.

weibian

"Ajaýyplyk, hil"zawod ýörelgesimiz we bütin dünýäde müşderileriň ynamyny gazandyk.

Siziň bilen hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

"Öňe saglyk" LOGO, "Saglyga tarap" manysyny berýär.Önümlerimiz hassalar üçin şepagat uýalaryny üpjün edip biler, saglyk asapyny dikelder we şepagat uýalarynyň işini aňsatlaşdyrar diýip umyt edýäris.

Biziň kompaniýamyz başdan şu güne çenli birinji derejeli önümleri, birinji derejeli hilli we birinji derejeli hyzmaty üpjün etmegi talap edýäris, bu uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň berk binýadydyr öýdýäris.

weibian1

Zawodymyz Hytaýyň Hebei welaýatynyň Hengşui şäherinde ýerleşýär.Hebei polat öndürýän ýer, şonuň üçin çykdajy artykmaçlygymyz bar.Biz Týanjýan portunyň golaýynda, transport bahasy arzan.Müşderilere has amatly bahalary berip bileris.

Lukmançylyk enjamlaryny we hassahananyň mebelleri, hassahana düşegi, pyýada esbaplar we beýleki degişli lukmançylyk enjamlary öndürýäris we eksport edýäris.ISO13485 aldyk we önümlerimiziň hemmesi üçin CE tassyklandy.Gözleg we barlag toparymyz her ýyl dürli bazar talaplaryny kanagatlandyrmak we OEM hyzmatynda ökde täze önümleri işjeň ösdürýär.

Günorta Koreýanyň zawody bilen 2018-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk edýäris. Her ýyl tehniki prosesi we önümiň hilini has-da gowulandyrmak üçin käbir tehniki alyş-çalyşlar we görkezmeler geçirýäris.müşderilere ýokary tehnologiýaly we ajaýyp hilli önümler berip bileris.Bütin dünýäde müşderileriň ynamyny gazandyk.

weibian03
weibian02

Ilkinji kiçi we köne zawoddan, 12 ýyllyk ösüşden soň, täze döwrebap zawod gurduk we ammarlara gözegçilik edýäris.Giňişleýin we akylly merhemet zawody gurulýar.Käbir welaýat we şäher häkimleri düýbüni tutmak dabaramyza gatnaşdylar.Grace zawody 2021-nji ýylda öndürilip başlar, şonuň üçin geljekde siziň üçin has köp zat edip biljekdigimize ynanýarys.

Korporatiw medeniýet

Kompaniýanyň wezipesi

Goý, her bir müşderi önümimizden kanagatlansyn, hemmesi müşderi üçin.

Başlan adamyň pikirini ýatdan çykarma

Paýlaşmak, üstünlik üstünlik bilen köpeldilip bilner, hyzmat esasy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk.

Bizde CE şahadatnamasy bar we ISO13485 hil ulgamy kepilnamasy bar.ISO13485 lukmançylyk önümlerini öndürmek pudagynda gaty ynandyryjy.Bu şahadatnama halkara bazaryna girmek üçin pasportdyr.Bu şahadatnamalar bolsa hilimiziň ykrar edilmegidir.Şeýle hem, bazarda has bäsdeşlik etmek üçin dürli bazar talaplaryna laýyklykda degişli şahadatnamalary we ilçihananyň şahadatnamalaryny berýäris.

weibia4